Algemene voorwaarden

Artikel 1. Doelstelling; definities

1.1 Deze algemene voorwaarden hebben ten doel duidelijkheid te scheppen over wat Opdrachtgever en Intelligence Group B.V. van elkaar mogen verwachten in relatie tot de dienstverlening door Intelligence Group B.V., gevestigd aan de Marconistraat 16, 3029 AK te Rotterdam, ingeschreven in het handelsregister van de KvK onder nummer 24343185.

1.2 In deze algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:

Dienst of Diensten: de dienst of diensten die Intelligence Group B.V. verleent, de werkzaamheden die Intelligence Group B.V. verricht en de producten die Intelligence Group B.V. levert aan haar Opdrachtgevers, in de ruimste betekenis

Intelligence Group B.V.: de besloten vennootschap Intelligence Group B.V. en haar directe en indirecte dochtervennootschappen

Intellectuele eigendomsrechten: alle auteursrechten, databaserechten, handels- en bedrijfsnamen, handels- en dienstmerken; de rechten op vragenlijsten, algoritmes, validatie(s), websites; de geregistreerde en niet geregistreerde ontwerpen, octrooien, knowhow, rechten op vertrouwelijke informatie alsmede alle, waar ter wereld ook geldende, overige rechten van intellectuele eigendom, in de breedste zin

Offerte: een offerte, aanbieding en/of onderzoeksvoorstel van Intelligence Group B.V.

Onderzoeksgegevens: de gegevens, resultaten, uitkomsten, rapportages, analyses, samenvattingen, commentaren, toelichtingen en andere bijzonderheden die ontleend zijn of (kunnen) worden aan de door Intelligence Group B.V. verleende Diensten

Opdrachtgever: de partij waaraan Intelligence Group B.V. een Offerte doet of heeft gedaan respectievelijk waarmee Intelligence Group B.V. een Overeenkomst sluit of heeft gesloten respectievelijk waaraan Intelligence Group B.V. een Dienst verleent of heeft verleend

Opdracht: de opdracht die Opdrachtgever aan Intelligence Group B.V. geeft of heeft gegeven

Overeenkomst: de overeenkomst die tussen Intelligence Group B.V. en Opdrachtgever tot stand komt, in vervolg op een Offerte en in combinatie met deze Voorwaarden

Voorwaarden: de meest recente versie van deze algemene voorwaarden

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze Voorwaarden

2.1 De (meest recente versie van deze) Voorwaarden is van toepassing op alle Diensten die Intelligence Group B.V. verleent alsmede op alle Offertes, Opdrachten en Overeenkomsten waarbij Intelligence Group B.V. partij is.

2.2 Van deze Voorwaarden afwijkende afspraken en/of eigen voorwaarden van een wederpartij zijn alleen van toepassing indien dat vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk door Intelligence Group B.V. is aanvaard. Dergelijke afwijkingen hebben alleen betrekking op en gelden alleen voor die bepaalde Opdracht, Dienst respectievelijk product.

2.3 Indien en voor zover enige bepaling van deze Voorwaarden niet geldig of verbindend zou zijn, wordt die bepaling vervangen door een bepaling waarvan inhoud en strekking zo veel mogelijk overeen komen met inhoud en strekking van de oorspronkelijke bepaling. Het voorgaande heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden.

2.4 Intelligence Group B.V. is bevoegd deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk te wijzigen. Wijzigingen treden in werking op de door Intelligence Group B.V. aangekondigde datum van inwerkingtreding, behalve ten aanzien van vóór die datum reeds overeengekomen Opdrachten en aangegane Overeenkomsten. Daarop blijven de ten tijde van het tot stand komen van de Opdracht respectievelijk Overeenkomst geldende Voorwaarden van toepassing. Op eventuele vervolgopdrachten zijn evenwel de gewijzigde Voorwaarden van toepassing.

2.5 De bepalingen van deze Voorwaarden evenals de verplichtingen uit de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Intelligence Group B.V. die naar hun aard bedoeld zijn ook na beëindiging of afloop van de Overeenkomst van toepassing te blijven, zullen dienovereenkomstig hun toepasselijkheid behouden (nawerking).

 

Artikel 3. Informatie Opdrachtgever

3.1 Offertes van Intelligence Group B.V. zijn gebaseerd op de informatie die Opdrachtgever aan Intelligence Group B.V. ter beschikking heeft gesteld.

3.2 Opdrachtgever staat er jegens Intelligence Group B.V. voor in dat hij naar beste weten alle voor de Offerte alsmede alle voor de opzet, uitvoering en afronding van de Opdracht van belang zijnde informatie heeft gegeven en zal geven, dat die informatie naar beste weten juist is, dat hij gerechtigd is tot het verstrekken van die informatie, dat die informatie vrij is van rechten van derden, dat daarmee derhalve geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden en dat de informatie door Intelligence Group B.V. mag worden aangewend voor het in de Offerte en vervolgens in de Opdracht en/of Overeenkomst omschreven doel.

3.3 Intelligence Group B.V. is niet aansprakelijk voor schade of vertraging die het gevolg is van of verband houdt met door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.

3.4 Indien de Offerte van Intelligence Group B.V. is gebaseerd op informatie die door Opdrachtgever is aangeleverd en die achteraf onjuist of onvolledig blijkt te zijn, heeft Intelligence Group B.V. het recht de in verband daarmee door haar bestede extra tijd en gemaakte extra kosten aan Opdrachtgever door te belasten.

 

Artikel 4. Offertes

4.1 Offertes van Intelligence Group B.V. zijn 30 dagen geldig, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven. Indien een Offerte niet binnen 30 dagen integraal en onvoorwaardelijk is aanvaard, is de Offerte automatisch vervallen.

4.2 Tussen opdrachtgever en Intelligence Group B.V. komt een overeenkomst tot stand, en Intelligence Group B.V. is derhalve alleen aan haar Offerte gebonden, indien Opdrachtgever de Offerte binnen de hiervoor genoemde termijn van 30 dagen onvoorwaardelijk en schriftelijk heeft aanvaard.

4.3 Indien de aanvaarding afwijkt van het in de Offerte opgenomen aanbod is Intelligence Group B.V. daaraan niet langer gebonden. In dat geval is tussen partijen geen overeenkomst tot stand gekomen, tenzij Intelligence Group B.V. alsnog uitdrukkelijk en schriftelijk instemt met de gewijzigde aanvaarding.

4.4 Offertes gelden niet, geheel noch gedeeltelijk, automatisch voor toekomstige Opdrachten.

4.5 Alle in een Offerte genoemde prijzen zijn exclusief:

- omzetbelasting

- heffingen van overheidswege

- alle niet uitdrukkelijk in de Offerte genoemde kosten.

4.6 Een samengestelde prijsopgave verplicht Intelligence Group B.V. niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

4.7 Bij aanvaarding van de Offerte stelt Opdrachtgever Intelligence Group alle gegevens beschikbaar die bij oplevering nodig zijn om een factuur te kunnen sturen (naam, afdeling, adres, PO-nummer etc.).

 

Artikel 5. Wijzigingen; meer- en minderwerk

5.1 Indien Opdrachtgever wijzigingen in de opzet en/of de inhoud van de Diensten en/of de Overeenkomst wenst aan te brengen, zal Opdrachtgever daartoe tijdig in overleg treden met Intelligence Group B.V.. Intelligence Group B.V. zal aan de door Opdrachtgever gewenste wijzigingen meewerken, mits zulks in redelijkheid van haar kan worden verlangd en hierover alsmede over de gevolgen voor de levertijd en over het honorarium en de kosten die in redelijkheid extra kunnen worden berekend dan wel in redelijkheid in mindering komen, overeenstemming wordt bereikt.

5.2 Intelligence Group B.V. behoudt zich het recht voor wijzigingen in de Overeenkomst en/of de Diensten aan te brengen indien dat in de visie van Intelligence Group B.V. leidt tot verbetering van het onderzoek. Indien Intelligence Group B.V. aldus meer of minder werkzaamheden zal verrichten dan is voorzien in de Overeenkomst, zal Intelligence Group B.V. hierover in overleg treden met Opdrachtgever en zullen partijen in redelijkheid aanvullende afspraken maken over de gevolgen van dergelijk meer- respectievelijk minderwerk op het overeengekomen honorarium en de overeengekomen kosten.

5.3 Door Intelligence Group B.V. te verrichten aanvullende werkzaamheden komen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij de noodzaak tot het verrichten van deze aanvullende werkzaamheden kan worden toegerekend aan Intelligence Group B.V.. Partijen zullen in redelijkheid afspraken maken over de hoogte van het met de aanvullende werkzaamheden gemoeide honorarium, de daaraan verbonden kosten en de gevolgen daarvan voor de levertijd.

 

Artikel 6. Hulppersonen

6.1 Intelligence Group B.V. heeft het recht hulppersonen in te schakelen bij de uitvoering van de Opdracht respectievelijk Overeenkomst.

6.2 Intelligence Group B.V. is uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en kwaliteit van de door een hulppersoon verleende diensten indien de hulppersoon rechtstreeks door Intelligence Group B.V. is ingeschakeld en betaald. Indien de hulppersoon is aangewezen door Opdrachtgever, is Intelligence Group B.V. niet verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en kwaliteit van de diensten van de hulppersoon.

 

Artikel 7. Zorgvuldigheid Intelligence Group B.V.

7.1 Intelligence Group B.V. betracht bij de uitvoering van de Opdracht de van haar in redelijkheid te verwachten vakkundigheid en zorgvuldigheid. Dat neemt niet weg dat vanwege de specifieke aard van de Diensten de Onderzoeksgegevens kunnen afwijken van de schattingen die vooraf zijn gemaakt of die door Opdrachtgever werden verwacht.

 

Artikel 8. Levertijd; onvoorziene omstandigheden; overmacht

8.1 Intelligence Group B.V. zal zich inspannen de Opdracht binnen de overeengekomen levertijd uit te voeren. Indien Intelligence Group B.V. een vertraging voorziet, zal zij Opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.

8.2 Ingeval van onvoorziene omstandigheden die van dien aard zijn dat naar redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst niet van Intelligence Group B.V. kan worden verwacht, heeft Intelligence Group B.V. het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te wijzigen of te ontbinden, zonder dat dat leidt tot schadevergoeding.

8.3 Indien Intelligence Group B.V. door overmacht van tijdelijke of blijvende aard wordt verhinderd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft zij het recht de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder plicht tot schadevergoeding te ontbinden.

8.4 Onder overmacht worden onder meer verstaan brand, overstroming, epidemieën, werkstaking, rellen, oproer, terrorisme, terrorismedreiging, oorlog, oorlogsdreiging, transportproblemen, extreme weersomstandigheden, natuurrampen, kernrampen, overheidsmaatregelen, in-, uit- en doorvoerverboden, niet aan Intelligence Group B.V. toerekenbare tekortkomingen van haar toeleveranciers, computer- en softwarestoringen, storingen in elektriciteit, telefonie, netwerkverkeer en internetverbindingen, hacking, virusaanvallen, en voorts alle omstandigheden waaronder redelijkerwijs niet van Intelligence Group B.V. gevergd kan worden dat zij haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst verder nakomt.

 

Artikel 9. Tussentijdse beëindiging; opschorting

9.1 Indien als gevolg van een oorzaak die aan Intelligence Group B.V. respectievelijk Opdrachtgever kan worden toegerekend de Opdracht niet wordt uitgevoerd overeenkomstig hetgeen daarover is afgesproken in de Overeenkomst, zal Opdrachtgever Intelligence Group B.V. respectievelijk zal Intelligence Group B.V. Opdrachtgever bij aangetekend schrijven in gebreke stellen en heeft de in gebreke gestelde partij vier weken vanaf de datum van ter post bezorging van de ingebrekestelling de gelegenheid de Opdracht alsnog deugdelijk, overeenkomstig de Overeenkomst, uit te voeren.

9.2 Indien een partij het eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, onverminderd de verder aan de beëindigende partij toekomende rechten.

9.3 Indien Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt, ondanks ingebrekestelling met inachtneming van een termijn van acht dagen, is Intelligence Group B.V. gerechtigd haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten dan wel, ter keuze van Intelligence Group B.V., de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Opdrachtgever enig recht heeft op schadevergoeding of garantie en onverminderd de verder aan Intelligence Group B.V. toekomende rechten.

9.4 Ingeval van ontbinding als bedoeld in het voorgaande lid van dit artikel heeft Intelligence Group B.V. het recht onmiddellijke voldoening te vorderen van al hetgeen haar krachtens de Overeenkomst nog toekomt alsmede aanspraak te maken op schadevergoeding.

9.4 Tenzij sprake is van omstandigheden als genoemd in de voorgaande leden van dit artikel kan de Overeenkomst niet tussentijds door een van partijen worden opgezegd of anderszins tussentijds worden beëindigd.

 

Artikel 10. Betalingsvoorwaarden

10.1 Alle bedragen in Offertes en in de Overeenkomst luiden exclusief omzetbelasting.

10.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeen gekomen, heeft Intelligence Group B.V. het recht door haar in het kader van een Opdracht respectievelijk Overeenkomst gemaakte kosten aan Opdrachtgever door te belasten.

10.3 Alle facturen van Intelligence Group B.V. zijn opeisbaar per de datum van de factuur en dienen binnen 15 dagen na factuurdatum te worden betaald.

10.4 Indien een factuur niet tijdig integraal is betaald, is Opdrachtgever automatisch in verzuim zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling is vereist. In dat geval is Opdrachtgever automatisch over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd als bedoeld in artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek en heeft Intelligence Group B.V. het recht vergoeding te verlangen van buitengerechtelijke kosten ter hoogte van 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van EUR 250 per factuur.

10.5 Opdrachtgever dient eventuele klachten over facturen van Intelligence Group B.V. binnen 14 dagen na de factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd aan Intelligence Group B.V. kenbaar te maken, bij gebreke waarvan Opdrachtgever geacht wordt de (juistheid en verschuldigheid van de) factuur integraal te hebben aanvaard. Indien Opdrachtgever zich beklaagt over een factuur heeft dat geen gevolgen voor de opeisbaarheid van de factuur noch voor de betalingstermijn daarvan.

10.6 Opdrachtgever doet afstand van het recht op verrekening of korting.

10.7 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeen gekomen, heeft Intelligence Group B.V. het recht de door haar in een Offerte of Overeenkomst gehanteerde prijzen jaarlijks per 1 januari aan te passen aan de hand van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek te publiceren consumentenprijsindexcijfer (CPI).

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid; klachten

11.1 Intelligence Group B.V. zal zich inspannen de aan haar verstrekte Opdracht naar beste weten en kunnen uit te voeren.

11.2 Intelligence Group B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen bij de uitvoering van de Opdracht, tenzij deze het gevolg zijn van aan Intelligence Group B.V. toe te rekenen nalatigheid betreffende de zorgvuldigheid waarmee de Opdracht is uitgevoerd.

11.3 Opdrachtgever dient zijn eventuele aanspraken jegens Intelligence Group B.V. zo spoedig mogelijk doch in elk geval binnen één jaar na het ontdekken van de tekortkoming respectievelijk, indien dat eerder is, binnen één jaar nadat de Dienst is verleend schriftelijk en gemotiveerd, onder overlegging van bewijsstukken en met specificatie van het gevorderde bedrag, bij Intelligence Group B.V. te melden, op straffe van verval van het recht van Opdrachtgever om een vordering tegen Intelligence Group B.V. in te stellen.

11.4 De aansprakelijkheid van Intelligence Group B.V. is beperkt tot het honorarium dat Intelligence Group B.V. voor haar Diensten in het kader van de Opdracht respectievelijk Overeenkomst heeft ontvangen in de twaalf maanden voorafgaand aan de tekortkoming. Indien sprake is van een deel-Opdracht in het kader van een door Intelligence Group B.V. met Opdrachtgever gesloten raamovereenkomst, is de aansprakelijkheid van Intelligence Group B.V. beperkt tot het honorarium dat Intelligence Group B.V. voor haar diensten in het kader van de betreffende deel-Opdracht heeft ontvangen in de twaalf maanden voorafgaand aan de tekortkoming,

11.5 Iedere aansprakelijkheid van Intelligence Group B.V. voor gevolgschade en immateriële schade is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt onder meer verstaan schade als gevolg van iedere vorm van gebruik van de Onderzoeksgegevens door Opdrachtgever of derden, gederfde winst, geleden verlies, verlies van gegevens en verlies van zakelijke kansen.

11.6 Opdrachtgever vrijwaart Intelligence Group B.V. tegen aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de Opdracht, de Overeenkomst en/of de door Intelligence Group B.V. verleende Diensten.

 

Artikel 12. Geautomatiseerde levering van diensten

12.1. Een deel van de activiteiten van Intelligence Group BV betreft de levering van digitale diensten die opdrachtgevers met een eigen account kunnen genereren. Op deze activiteiten zijn de voorwaarden onder art. 3, 4, 5, 6, 8 en 10 niet van toepassing. Deze diensten worden in aparte overeekomsten afgesloten met opdrachtgever.

12.2. Op de levering van de digitale diensten, zoals bedoeld in dit artikel, is geen herroepingsrecht van toepassing. Uit de aard van het product blijkt immers dat het na levering van de dienst niet mogelijk is om die terug te sturen en daarmee de transactie ongedaan te maken.

12.3. Opdrachtnemer verplicht zich alle mogelijke klachten van opdrachtgever zorgvuldig en met coulance te behandelen.

12.4. Opdrachtnemer neemt klachten in behandeling die binnen zeven dagen na betaling via het contactformulier op de website van Intelligence Group worden ingediend.

12.5. Opdrachtnemer zal binnen een termijn uiterlijk van zeven werkdagen nadat een klacht is ingediend per email contact opnemen met opdrachtgever.

12.6. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de opdrachtnemer zal hij de transactie ongedaan maken en het volledige bedrag terugbetalen aan opdrachtgever.

 

Artikel 13. Intellectuele eigendomsrechten; gebruik door Opdrachtgever

13.1 Tenzij vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeen gekomen, zijn en blijven alle Intellectuele eigendomsrechten op een door Intelligence Group B.V. gedane Offerte alsmede alle Intellectuele eigendomsrechten op de Onderzoeksgegevens en op door Intelligence Group B.V. ontwikkelde onderzoeksmethoden, - modellen en –producten en op (al dan niet ingevulde) vragenlijsten, audio- en videobestanden en computerbestanden, alles in de breedste zin, het uitsluitende eigendom van Intelligence Group B.V..

13.2 De Onderzoeksgegevens zijn uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik door Opdrachtgever. Zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Intelligence Group B.V. mag Opdrachtgever deze niet, geheel noch gedeeltelijk, in origineel dan wel als bewerking, om niet of tegen een vergoeding, aan derden ter hand stellen of door een derde laten gebruiken, noch op welke wijze dan ook openbaar maken.

13.3 Opdrachtgever zal de Onderzoeksgegevens niet op oneigenlijke wijze gebruiken, deze niet wijzigen, verdraaien, verminken of overdrijven, noch deze onjuist of onvolledig weergeven.

13.4 In het kader van bronvermelding heeft elk van partijen het recht in marketing-/reclamemateriaal (waaronder maar niet beperkt tot de website) de andere partij op ondergeschikte wijze als dienstverlener respectievelijk Opdrachtgever te noemen. Voor het overige zijn partijen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de wederpartij niet gerechtigd elkaars naam, handelsmerk, logo of slogan te gebruiken.

 

Artikel 14. Privacy respondenten; bescherming persoonsgegevens

14.1 Intelligence Group.nl B.V. werkt volgens de normen van ISO 27.001. Intelligence Group B.V. zal, tenzij anders wordt overeengekomen, slechts gegevens over personen van Opdrachtgever ontvangen als die zijn ontdaan van op die personen te herleiden kenmerken, zoals naam, adres, woonplaats, geboortedatum etc., tenzij anders overeengekomen. Gegevens over personen worden door Intelligence Group alleen geaccepteerd als de identiteit van die personen schuil gaat achter een personeelsnummer, dossiernummer of andere code, die alleen door Opdrachtgever tot een natuurlijk persoon is te herleiden.

14.2 Indien anders dan hetgeen in 14.1 staat wordt overeengekomen, dan zullen Intelligence Group B.V. en Opdrachtgever te allen tijde de bij of krachtens de wet- en regelgeving (waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens) en de bij of krachtens zelfregulering voor onderzoek en statistiek ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens geldende voorschriften in acht nemen. Voorts zullen Intelligence Group B.V. en Opdrachtgever te allen tijde het privacy statement van Intelligence Group B.V. volgen.

14.3 Intelligence Group B.V. en Opdrachtgever zullen te allen tijde de privacy van de in het onderzoek te betrekken respondenten en panelleden respecteren. Opdrachtgever zal niet trachten de identiteit van respondenten en/of van de panelleden van Intelligence Group B.V. te achterhalen noch zal Opdrachtgever trachten de respondenten en/of panelleden van Intelligence Group B.V. op welke wijze dan ook te beïnvloeden.

14.4 Indien de Dienst (mede) inhoudt dat namen van personen en/of andere persoonsgegevens aan Intelligence Group B.V. worden verstrekt met het doel die gegevens te beheren en/of te verwerken, staat Opdrachtgever er jegens Intelligence Group B.V. voor in dat de betreffende personen voor zover nodig toestemming hebben gegeven tot het verstrekken van hun gegevens aan Intelligence Group B.V. en dat hij krachtens de wet- en regelgeving (waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens) gerechtigd is die gegevens te verstrekken en daarbij alle voorschriften in acht heeft genomen en zal nemen.

14.5. Voor zover nodig krachtens de wet- en regelgeving zal de bewerkersovereenkomst in de bijlage bij deze voorwaarden deel uit maken van de overeenkomst tussen partijen.

 

Artikel 15. Geheimhouding

15.1 Intelligence Group B.V. en Opdrachtgever zullen over en weer geheimhouding betrachten omtrent al hetgeen zij in het kader van hun samenwerking over elkaars bedrijfsvoering, in de ruimste zin, vernemen. Dit geldt niet ten aanzien van informatie en gegevens die een partij op andere wijze dan van de wederpartij heeft verkregen noch ten aanzien van informatie die openbaar toegankelijk is.

15.2 Partijen zullen de geheimhoudingsverplichting van lid 1 van dit artikel tevens opleggen aan hun ondergeschikten en aan derden die toegang krijgen tot de in lid 1 bedoelde informatie en gegevens.

 

Artikel 16. Overdracht van rechten en verplichtingen

16.1 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Intelligence Group B.V. staat het Opdrachtgever niet vrij zijn rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst met Intelligence Group B.V. over te dragen aan een derde. Indien Opdrachtgever dat toch wil, kan Intelligence Group B.V. voorwaarden verbinden aan haar toestemming.

16.2 Intelligence Group B.V. is gerechtigd haar rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst met Opdrachtgever over te dragen aan een derde. Intelligence Group B.V. zal Opdrachtgever binnen een redelijke termijn van een dergelijke overdracht op de hoogte stellen.

 

Artikel 17. Geschillenregeling

17.1 Op deze Voorwaarden, op alle Offertes, op de Diensten alsmede op alle door Opdrachtgever en Intelligence Group B.V. gesloten Overeenkomsten en daaruit voortvloeiende nadere overeenkomsten, en op al hetgeen daarmee direct of indirect verband houdt of daaruit voortvloeit, is Nederlands recht van toepassing.

17.2 Alle geschillen tussen Opdrachtgever en Intelligence Group B.V. naar aanleiding van deze Voorwaarden, Offertes, Diensten, de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Intelligence Group B.V., daaruit voortvloeiende nadere overeenkomsten en al hetgeen daarmee direct of indirect verband houdt of daaruit voortvloeit, zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank in Rotterdam.

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor ons privacy- en cookiebeleid. Cookies accepteren